On Sale At southbronxvision.org!

Samanid Ae


(11229) Samanid AE fals, Nasr 1 b. Ahmad, Samarkand 272 AH

$9.99


(11150)Samanid AE fals Nuh b. Asad Binkath 214 AH

$9.99


(11047)Samanid AE fals, Ismail b. Ahmad Shash 292 AH

$9.99


(10937)Tahirid + Samanid + Abbasid AE fals Shash 241 AH

$6.05


(11230) Samanid AE fals, Ismail b. Ahmad, Samarkand 286 AH

$9.99


(11194) Samanid AE fals, Asad b. Ahmad + Asad, Ahsikath 250 AH

$29.99


(10983) Samanid AE fals, Yaqub b Ahmad, Shash 265 AH

$64.99


(11217) Samanid AE fals, Asad b. Ahmad + Nasr 1 b. Ahmad, Samarkand 244 AH

$49.99


(11128) Samanid AE fals, Yahya b. Asad, Binkath 214 AH RRR!

$149.99


Samanid , AE fals . lot 8 coins .

$30.00


Samanid , AE fals . lot 9 coins .

$30.00


Samanid , AE fals . lot 6 coins .

$28.00


Samanid , AE fals . lot 7 coins .

$32.00


Samanid Nuh III 976-97 AD AE Fals Balkh, AH (3)68

$10.00


5061 Samanid AE Fals Bukhara 354 AH Monsur b Nuh. Coin

$40.99


Samanid, Nasr 11 b. Ahmad, AE Fals, Parab, Rare

$45.00


Samanid , AE fals . lot 7 coins . patina

$40.00


6 PC.Samanid , AE fals .Ismail b. Ahmad. Samarqand 280 ,281,286,287,288,289AH

$89.00


SAMANID: Nasr II b. Ahmad, AE Fals, Mint of Samarqand, AH 305, Scarce!

$35.00


SAMANID: Nasr I b. Ahmad; AE fals, Mint of Samarqand, AH 256, RARE!

$75.00


SAMANID: Yaqub b. Ahmad ; AE fals, Mint of al-Shash, AH 265, Superb RR!

$150.00


SAMANID: Yaqub b. Ahmad ; AE fals, Mint of al-Shash, AH 265, RR Superb!

$195.00


SAMANID: Nasr I b. Ahmad; AE fals, Mint of al-Shash, AH 254, FULL STRIKE, RARE!

$110.00


SAMANID: Ismail I b. Ahmad, AE fals, Mint of Samarqand, AH 280, Scarce Nice!

$90.00


SAMANID: Nuh II b. Nasr, AE fals, Mint of Bukhara, AH 333, RR & Superb!

$175.00


SAMANID: Ismail I b. Ahmad, AE fals, Mint of Samarqand, AH 281, Scarce Bold

$95.00


SAMANID: NASR I B. AHMAD; AE FALS, MINT OF SAMARQAND, AH 272, RARE!

$75.00